دفترچه نظم شخصی و مدیریت محتوا

140,000 تومان

نگاهی به

دفترچه نظم شخصی و مدیریت تولید محتوا

بهترین ابزار نظم و بهره وری

چاپ با کیفیت

کاغذ اعلا

150 برگ

صحافی سیمی

جلد تمام رنگی

داخل سیاه و سفید

دفترچه نظم شخصی خسرو سامانی
دفترچه نظم شخصی و مدیریت محتوا

140,000 تومان