خسرو سامانی

مدرس ارشد کسب و کار و مدیر آموزشگاه کسب و کار سامان دانش